لوگو سپید‌گالری

niklinkagency-نیک لینک

طراحی لوگو سپیدگالری

ایـن لوگـو از تايپوگرافـی و تصویـر تشـكيل شـده اسـت، کـه از دو نـخ یکـی ازسـمت راسـت و دیگـری ازسـمت چـپ تصویـر وارد کادر دایــره شــده‌انــد و وقتــی کــه در وســط کادر دایــره بهــم رســیدند تداعـی کننـده بافندگـی اسـت؛ نکتـه ی بعـدی لوگـو اسـم سـپید اســت کــه بــا رنــگ ســبز نشــان داده شــده و خطــی کــه بــه رنــگ طلایـی در زیـر سـپید قـرار داره و تـا کادر بیرونـی سـمت چـپ رفتـه نمــاد نقطــه هاســت کــه بــرای تعــادل بصــری لوگــو ایــن خــط هــم ماننـد سـمت راسـت بـه کار رفتـه…

  • طراحی لوگو
  • سپیدگالری